Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Drammen kommune

I denne oversikta finn du skolefakta og tal for grunnskolar i kommunen. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.
Illustrasjon for en enhet
Drammen kommune
Kommunenr 0602
Alle grunnskoler med adresse i Drammen kommune (offentlige og private)
Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Talet på elevar 8 008 7 842 166
Talet på skolar 23 21 2
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 436 420 16
Talet på lærarar 742 718 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 42,1 41,9 41,8

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 3,8 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,4 3,4
Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3
Felles regler 4,1 4,1 4,0
Trivsel 4,1 4,2 4,1
Mestring 3,9 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,8 3,8
Støtte fra lærerne 4,1 4,0 4,0
Motivasjon 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring 3,6 3,4 3,3
Støtte hjemmefra 4,2 4,1 4,1

Gjennomføring - grunnskole

Fleire tal

Vurderingsområdet ”gjennomføring” viser kor mange elevar som går direkte frå grunnskolen til vidaregåande opplæring.

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 691,1 3 098,3 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 109 498 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,4 68,7 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 16,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,2 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,9 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,9 17,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7 18,9 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 95,4 95,4
Lærertimer som gis til undervisning 449 425 1 970 205 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Drammen kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 94 069 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 69 001 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,7 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 753 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 473 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år