Oversikt - Dingemoen skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Dingemoen skule
6963 DALE I SUNNFJORD
Org.nr 875276492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 172
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 13
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Dingemoen skule Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,4 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,3 4,0 4,1
Felles regler 4,2 4,4 4,5 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 4,0 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,2 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Dingemoen skule Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 48,7 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 8,3 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,6 50,3 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,8 15,3 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 8,4 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,8 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 11,4 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4 11,4 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 9,2 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,7 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,6 90,9 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 545 32 286 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 73 86 72 60
Indikator og nøkkeltall Dingemoen skule Fjaler kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 140 924 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 117 130 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 92,1 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 551 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 985 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år