Oversikt - Byfjord skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Byfjord skole
Soltunveien 28
4026 STAVANGER
Org.nr 874611662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 392
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 24
Talet på lærarar 34

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Byfjord skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,1 4,0 4,0
Felles regler 4,5 4,4 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,2 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,9 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Byfjord skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 1 346,7 5 592,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 12,8 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 216 916 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,5 71,2 66,0 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 16,0 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 13,6 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,1 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,4 16,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,2 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,4 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 95,4 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 18 536 858 303 3 576 457 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 47 56 59 61
Indikator og nøkkeltall Byfjord skole Stavanger kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 281 117 973 126 820
Lønnsutgifter per elev 92 350 96 780 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 85,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 778 787 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 616 1 376 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år