Oversikt - Buvollen skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Buvollen skole (UTGÅTT)
Buvollvegen 56
2625 FÅBERG
Org.nr 975274918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 44
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Buvollen skole (UTGÅTT) Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,2 4,3
Trivsel 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,9
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Buvollen skole (UTGÅTT) Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 240,4 2 095,7 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 13,5 11,1 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 35 341 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,2 82,0 60,3 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 14,6 16,3 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 14,3 11,9 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,0 13,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 18,1 14,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 96,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 592 152 701 1 316 854 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 82 53 64 59
Indikator og nøkkeltall Lillehammer kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 109 405 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 055 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 817 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 171 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år