Oversikt - Buer skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Buer skole
Borgevegen 41
3712 SKIEN
Org.nr 975278034
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 261
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 23

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Buer skole Skien kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,1 4,0
Felles regler 4,6 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Buer skole Skien kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 540,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 12,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 85 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 108,8 70,6 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 15,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 12,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,0 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 98,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 319 350 307 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 51 59 61
Indikator og nøkkeltall Buer skole Skien kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 716 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 450 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,8 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 989 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 103 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år