Oversikt - Brandbu ungdomsskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brandbu ungdomsskole
Jens Røislies Veg 2
2760 BRANDBU
Org.nr 975273806
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 257
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 18
Talet på lærarar 26

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Brandbu ungdomsskole Gran kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 43,5 42,3 42,8 43,1

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Brandbu ungdomsskole Gran kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,7 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,4
Faglig utfordring 4,2 4,2 4,3
Felles regler 4,0 4,1 4,0
Trivsel 4,0 4,2 4,1
Mestring 3,9 4,0 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 4,3 4,1 3,8
Støtte fra lærerne 4,0 4,1 4,0
Motivasjon 3,5 3,6 3,4
Vurdering for læring 3,4 3,6 3,3
Støtte hjemmefra 3,9 4,1 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brandbu ungdomsskole Gran kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 153,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 24 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,2 66,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 15,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 12,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 14,1 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 16,3 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,6 20,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 98,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 14 383 96 222 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 56 61 61
Indikator og nøkkeltall Brandbu ungdomsskole Gran kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 136 450 126 820
Lønnsutgifter per elev 111 318 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 415 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 147 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år