Oversikt - Brakahaug skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Brakahaug skole
Matrosvegen 17
5535 HAUGESUND
Org.nr 979577222
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Haugesund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 175
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 9
Talet på lærarar 15

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Brakahaug skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 4,0 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,2 4,1 4,1
Felles regler 4,8 4,5 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 4,1 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,2 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Brakahaug skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 370,5 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 80 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1 53,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 21,7 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,9 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,1 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 18,9 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 16,8 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 19,8 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 433 233 356 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 58 60
Indikator og nøkkeltall Brakahaug skole Haugesund kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 101 869 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 82 726 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 414 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 184 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år