Oversikt - Borgtun skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Borgtun skole
Borgtunvegen 21
9010 TROMSØ
Org.nr 974566265
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 257
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Borgtun skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,9 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,4 4,2 4,2 4,3
Mestring 4,2 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,3 4,3 4,4
Motivasjon 3,9 3,7 3,8 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,8 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Borgtun skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 23,7 781,3 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,9 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 106 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,8 80,0 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 13,5 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 13,0 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,0 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,3 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,4 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 17,6 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,9 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,0 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 667 506 636 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 60 70 60
Indikator og nøkkeltall Borgtun skole Tromsø kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 978 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 953 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 733 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 672 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år