Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Borgen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Borgen skole
Borgen
2040 KLØFTA
Org.nr 975299503
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 188
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 17

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Borgen skole Ullensaker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,3 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,4 4,3 4,3 4,3
Mestring 3,8 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Borgen skole Ullensaker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 432,3 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,1 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 57 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,0 88,7 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 13,2 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,9 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,4 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 17,9 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 16,2 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 18,9 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,8 93,0 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 11 378 276 088 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 53 60
Indikator og nøkkeltall Borgen skole Ullensaker kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 103 960 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 306 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 028 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 026 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år