Oversikt - Bønsmoen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bønsmoen skole
Bønsmovegen 19b
2070 RÅHOLT
Org.nr 994735918
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidsvoll kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 304
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 27

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bønsmoen skole Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 3,9 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 3,9 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,6 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,2 4,3 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 3,8 3,8 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bønsmoen skole Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 262,5 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 13,3 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 53 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,5 59,2 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 20,1 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,1 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,5 15,5 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,5 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 15,1 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 16,9 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 92,8 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 017 168 110 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 53 54 53 60
Indikator og nøkkeltall Bønsmoen skole Eidsvoll kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 99 581 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 79 860 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,7 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 664 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 062 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år