Oversikt - Blomhaug skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Blomhaug skole
Skolevegen 9
2827 HUNNDALEN
Org.nr 975274721
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 300
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 21
Talet på lærarar 36

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Blomhaug skole Gjøvik kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,7 3,9 4,0
Felles regler 4,1 4,3 4,4
Trivsel 4,2 4,2 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,4
Motivasjon 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,3 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Blomhaug skole Gjøvik kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 329,5 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 59 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 54,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 17,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 11,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,5 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 13,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,8 16,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,9 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 98,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 21 714 205 820 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 72 65 61
Indikator og nøkkeltall Blomhaug skole Gjøvik kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 367 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 600 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 695 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 599 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år