Oversikt - Bjørnevatn skole (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjørnevatn skole (utgått)
Grubeveien 10
9910 BJØRNEVATN
Org.nr 975280357
Offentlig skole
Grunnskole

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 216
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 37

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen standpunktkarakterar

Fleire tal

Standpunktkarakteren gir informasjon om kompetansen til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Frå 8. årssteget og i vidaregåande opplæring får eleven vurdering med talkarakterar. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

I tabellen ser du resultata frå utvalde fag som gir eit bilete av elevane sitt læringsutbytte.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolen eksamenskarakterar

Fleire tal

Eksamenskarakter er den karakteren eleven får på prestasjonen til eksamen. Karakteren skal setjast av to personar, anten to eksterne sensorar eller av faglæraren og ein ekstern sensor. Berre ein liten del av elevgruppa blir trekt ut til eksamen i kvart fag. Her skal ein bruke talkarakterar på ein skala frå 1 til 6. Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget. Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget.

Laster inn rapport

Resultat - grunnskolepoeng

Fleire tal

Grunnskolepoeng blir rekna ut ved at alle dei avsluttande karakterane som er førte på vitnemålet, skal leggjast saman og delast på talet på karakterar, slik at ein får eit gjennomsnitt. Etterpå skal ein gonge gjennomsnittet med 10.

Indikator og nøkkeltall Bjørnevatn skole (utgått) Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke (utgått) Nasjonalt
Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,9 40,3 40,5 41,9

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bjørnevatn skole (utgått) Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke (utgått) Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 4,0 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,5 4,3 4,1 4,1
Felles regler 4,7 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,5 4,4 4,2 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 4,4 3,7 3,7 3,8
Vurdering for læring 4,3 4,1 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,3 4,4

Elevundersøkinga - grunnskole, 10. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bjørnevatn skole (utgått) Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke (utgått) Nasjonalt
Læringskultur 4,1 3,8 3,7 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,2 3,3 3,4
Faglig utfordring 4,4 4,3 4,3 4,3
Felles regler 4,1 4,1 4,0 4,0
Trivsel 4,0 3,9 4,0 4,1
Mestring 4,0 3,8 3,8 3,9
Utdanning og yrkesveiledning 3,9 3,7 3,7 3,8
Støtte fra lærerne 4,1 4,0 3,9 4,0
Motivasjon 3,7 3,4 3,3 3,5
Vurdering for læring 3,6 3,4 3,3 3,3
Støtte hjemmefra 4,1 4,1 4,0 4,1

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bjørnevatn skole (utgått) Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke (utgått) Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 154,8 1 155,2 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,9 8,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 24 138 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,9 46,2 60,0 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 15,5 12,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 8,6 8,9 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 9,9 9,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 12,2 11,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2 10,6 10,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 12,9 11,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 13,5 11,8 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 91,9 90,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 097 99 703 729 006 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 84 90 88 60
Indikator og nøkkeltall Sør-Varanger kommune Finnmark Finnmárku fylke (utgått) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 178 580 166 404 126 820
Lønnsutgifter per elev 136 244 130 492 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 86,1 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 583 1 288 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 487 1 954 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år