Oversikt - Bjørnemyr skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Bjørnemyr skole
Tosletta 54
1453 BJØRNEMYR
Org.nr 975298671
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 196
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 11
Talet på lærarar 21

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Bjørnemyr skole Nesodden kommune Akershus fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,0 4,1
Felles regler 4,3 4,4 4,3 4,4
Trivsel 4,1 4,2 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Bjørnemyr skole Nesodden kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 211,6 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,9 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 31 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,9 76,3 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 52,5 14,7 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 13,7 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,2 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,3 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 16,7 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 17,1 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,2 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,5 92,4 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 884 130 869 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 66 55 53 60
Indikator og nøkkeltall Bjørnemyr skole Nesodden kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 113 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 89 005 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 778 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 975 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år