Oversikt - Birkeland skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Birkeland skole
Valtjønnvegen 41
4760 BIRKELAND
Org.nr 975283259
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Birkenes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 478
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 40

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Birkeland skole Birkenes kommune Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,6 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,5 3,5 3,8
Faglig utfordring 3,6 3,7 4,0
Felles regler 3,9 3,9 4,4
Trivsel 3,9 3,9 4,3
Mestring 3,9 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,4
Motivasjon 3,4 3,3 3,8
Vurdering for læring 3,4 3,3 3,9
Støtte hjemmefra 4,0 4,0 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Birkeland skole Birkenes kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 37,8 70,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,4 12,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 13 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,2 58,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 18,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,2 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 15,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 13,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 16,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,2 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 24 548 44 080 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 51 58 61
Indikator og nøkkeltall Birkeland skole Birkenes kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 297 121 243
Lønnsutgifter per elev 94 771 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 274 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 303 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år