Oversikt - Ambjørnrød skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ambjørnrød skole
Rytterveien 19
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 975319482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 287
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 24

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ambjørnrød skole Fredrikstad kommune Viken fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,0
Felles regler 4,3 4,4 4,4
Trivsel 4,3 4,4 4,3
Mestring 4,0 4,1 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 3,8 4,0 3,8
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4 4,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ambjørnrød skole Fredrikstad kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 829,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 133 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,8 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,6 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 17,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 979 536 581 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 49 59 61
Indikator og nøkkeltall Ambjørnrød skole Fredrikstad kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 711 126 820
Lønnsutgifter per elev 87 500 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 763 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 924 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år