Oversikt - Åvangen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åvangen skole
Skredderveien 100
1537 MOSS
Org.nr 975298558
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 184
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 19

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Åvangen skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,8 4,1 4,2 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,4 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,6 4,1 4,1 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,3
Trivsel 4,9 4,4 4,4 4,4
Mestring 4,3 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,9 4,4 4,5 4,4
Motivasjon 4,8 4,1 4,0 4,0
Vurdering for læring 4,8 3,9 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,4 4,4
Mobbet av andre elever på skolen 1,0 1,3 1,3 1,3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Åvangen skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 321,6 3 168,6 58 421,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,7 12,4 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 29 469 8 868
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 219,0 126,6 74,8 71,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 9,1 14,8 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 13,8 13,4 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,9 14,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,7 17,3 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 96,3 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 383 206 267 2 015 174 36 990 466
Undervisningstimer totalt per elev 62 56 57 59
Indikator og nøkkeltall Åvangen skole Moss kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 406 106 811 112 208
Lønnsutgifter per elev 85 105 85 483 88 779
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,5 83,8 81,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 894 866 1 072
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 523 1 361 1 477
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år