Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Å barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Å barneskole
Rinnanveien 6
4580 LYNGDAL
Org.nr 975271722
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lyngdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 250
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 19
Talet på lærarar 27

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Å barneskole Lyngdal kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,3 4,1 4,2 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 4,0 4,0 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1 4,2 4,1
Felles regler 4,7 4,6 4,5 4,4
Trivsel 4,4 4,4 4,4 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,6 4,4
Motivasjon 4,0 3,9 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,0 4,0 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,6 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Å barneskole Lyngdal kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 95,4 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 13,3 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 22 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 50,5 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 23,2 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,6 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,2 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 17,3 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,4 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 17,0 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 23,0 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 379 60 162 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 54 58 60
Indikator og nøkkeltall Å barneskole Lyngdal kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 098 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 493 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,7 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 938 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 117 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år