Lokal vurdering

Skoleporten presenterer data på områdene læringsresultater, læringsmiljø, ressurser og gjennomføring som er relevante i lokal vurdering.

Lokalt kan det i tillegg være relevant å trekke annen informasjon av kvalitativ karakter inn i vurderingsarbeidet.

Ansvar for lokal vurdering

Skoleeier og skolens ledelse har ansvar for at den lokale vurderingen gjennomføres. For å utvikle en lærende organisasjon og best mulig læring for den enkelte elev, bør arbeidet med kvalitet involvere hele organisasjonen. Elever og foreldre bør trekkes inn i arbeidet når det er relevant.

Hva er et godt resultat?

Flere forhold spiller inn når vi skal vurdere om et resultat er tilfredsstillende eller ikke. De oppnådde resultatene må vurderes opp mot målsettinger som er definert i lov, forskrift og læreplan. Videre må resultatene vurderes i lys av de lokale målene og tiltakene som skoleeier og skolen har definert og iverksatt.

Skoleporten gir på noen av områdene mulighet for å se endring av resultater på samme område over tid.

Sammenligning av resultater

Sammenligning av resultatene med andre skoler kan også være nyttig. Skoleporten gjør en slik sammenligning mulig. Hvor viktige de ulike resultatene i Skoleporten er, vil være avhengig av både nasjonale og lokale prioriteringer og av situasjonen lokalt. Det er imidlertid viktig å ta hensyn til de lokale forholdene ved både egen skole og de skolene man sammenligner seg med.

Med lokale forhold menes alle forhold som kan tenkes å påvirke resultatene, som for eksempel geografisk beliggenhet, sosioøkonomiske forhold, skolestørrelse, lærertetthet og elevsammensetning ved skolen.