Behandling av personopplysninger

Utdanningsdirektoratet er underlagt personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31) og Datatilsynets kontroll med hensyn til forsvarlig behandling av personopplysninger.

Utdanningsdirektoratet følger de lovsatte krav til informasjonssikkerhet og har utarbeidet rutiner for internkontroll. I henhold til personopplysningsloven § 18 første ledd har enhver rett til å få innsyn i hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar.

Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for Skoleporten. Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet er:

Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
telefon: 23 30 12 00
post@udir.no

Utdanningsdirektoratet har engasjert ulike oppdragstakere (databehandlere) til å forestå behandlingen av noen av opplysningene som behandles i Skoleporten. Databehandlerne er også underlagt personopplysningsloven og har i tillegg skrevet under på en databehandleravtale.

Avdeling for statistikk har det daglige ansvaret for å følge opp at den behandlingsansvarliges plikter i henhold til personopplysningsloven er oppfylt.

Formålet med behandlingen i Skoleporten er at skoler, skoleeiere og nasjonale myndigheter skal få lett tilgang til relevant og pålitelig informasjon til det lokale, regionale og nasjonale kvalitetsvurderingsarbeidet. Skoleporten er en sentral del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Skoleporten gir også nyttig informasjon til allmennheten, herunder elever og deres foresatte.

Skoleporten inneholder data innenfor områdene læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring, og ressurser, i tillegg presenteres skolefakta. Eksempler på slike opplysninger er karakterer fra sentralt gitte eksamener og indekserte data fra den obligatoriske delen av Elevundersøkelsen.

Skoleporten henter sine data fra flere kilder. De mest sentrale kildene som leverer data er: 

  • KOSTRA (kommune-stat-rapportering)
  • Fylkeskommunenes inntakssystem (VIGO)
  • Grunnskolens informasjonssystem (GSI)
  • Elevundersøkelsen
  • Prøveadministrasjonssystemet (PAS) 
 

Det er ikke lagret opplysninger på individnivå i databasen som danner grunnlag for publisering på Skoleporten. Det vil heller ikke bli publisert opplysninger som kan bidra til indirekte identifisering av enkeltindivider.

Påloggede brukere som skoleledere, skoleeiere, statsforvaltere (fylkesmenn) og Utdanningsdirektoratet, får tilgang til opplysninger under publiseringsgrensene innen sitt myndighetsområde. For Elevundersøkelsen vil det imidlertid ikke bli vist opplysninger som kan bidra til indirekte identifisering av enkeltindivider for påloggede brukere. Påloggede brukere har taushetsplikt etter forvaltningsloven og er bundet av personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger.

Opplysninger i Skoleporten kan også bli utlevert til forskere iht forvaltningsloven § 13 d, etter vedtak fra Kunnskapsdepartementet.

Innsyn i personopplysninger

Innsyn i personopplysninger etter personopplysningsloven § 18 annet ledd. Skoleporten inneholder ikke opplysninger på individnivå. Det vil ikke være mulig å gi innsyn for den registrerte etter personopplysningsloven § 18 annet ledd ved å henvende seg til Utdanningsdirektoratet. En eventuell begjæring om innsyn må rettes til den aktuelle kilden som leverer de data det ønskes innsyn i.