Skolefakta om vidaregåande opplæring er no tilgjengeleg i Skoleporten

Skolefakta for vidaregåande opplæring viser:

  •  talet på elevar etter utdanningsprogram og etter skole- og fylkesnivå og nasjonalt nivå
  •  talet på skolar etter fylkesnivå og nasjonalt nivå

Tala viser status per 1. oktober 2016. Talet på lærarar blir henta frå ei anna kjelde og blir difor publisert seinare. Du finn tala her.

Analyse av dei nyaste tala finn du her.

Du kan òg finne talet på elevar i Statistikkportalen. Her finn du i tillegg talet på elevar fordelt på programområdenivå. Desse tala finn du her.