Overgangar fra grunnskole til vidaregåande opplæring er no publisert

Tala viser delen 16-åringar som går i vidaregåande opplæring same år som dei avslutta grunnskolen. Det er òg mogleg å sjå mengda elevar som delane er berekna ut fra.

Du finn tala her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/gjennomfoering/overgangar/nasjonalt?kjonn=a&sammenstilling=1&fordeling=2

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/overganger-til-videregaende-opplaring/