Nye tall om overganger i videregående opplæring er nå publisert

Statistikken gir informasjon om overgangene mellom trinnene i videregående opplæring. Tallene viser andelen elever som har hatt progresjon i utdanningsløpet fra ett år til ett annet. Du kan også velge å se andelen som gjort omvalg eller repeterer, eller som har sluttet i videregående opplæring mellom to skoleår. Det er også mulig å få mer detaljert informasjon om hva elevene med progresjon har hatt progresjon til.

Endrede behandlingsregler gjør at disse tallene avviker fra det som inntil januar 2019 har vært publisert i Skoleporten. Hovedforskjellen er at kandidater som i minst ett fag deltar i opplæring spesielt organisert for voksne (fagstatus «V») eller er realkompetansevurdert eller fritatt i minst ett fag etter forskrift til opplæringsloven § 1-13 (fagstatus «R»), nå er holdt utenfor statistikken. Vi har også endret behandlingen av elever med planlagt grunnkompetanse.

De endrede behandlingsmåtene gjelder for alle årgangene av denne statistikken, slik at tallene er sammenlignbare over tid. Du kan lese mer om endringene i statistikkens 'Hjelp til tolkning'.

Du finner tallene her:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/videregaaende-skole/gjennomfoering/overganger/nasjonalt?kjonn=a&trinn=11&utdanningstype=--&program=--&sammenstilling=1&fordeling=2

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/overganger-i-videregaende-opplaring/

Analyse av tallene ligger her:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/overganger-i-videregaende-opplaring/