Nye tal for overgangar fra grunnskole til vidaregåande opplæring er no publisert

Tala viser delen 16-åringar som går i vidaregåande opplæring same år som dei avslutta grunnskolen. Det er òg mogleg å sjå mengda elevar som delane er berekna ut fra.

Statistikken er nyutvikla av Utdanningsdirektoratet og er også nypublisert bakover i tid. Tala er ikkje samanliknbare med dei som tidlegare var publisert i Skoleporten som var produsert av Statistisk sentralbyrå.

Du kan lese meir om den nye statistikken i 'Hjelp til tolkning'.

Du finn tala her.