Karakterer for grunnskolen og foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring, 2014-15

Karakterer og grunnskolepoeng fra grunnskolen samt foreløpige eksamenskarakterer i videregående opplæring for 2014-15 er nå publisert i Skoleporten. Analysen av karakterstatistikken viser at det er små forskjeller på nasjonalt nivå og fylkesnivå fra i fjor til i år. 

Her finner du grunnskolekarakterene:

Det er stor stabilitet i karakternivået fra år til år på nasjonalt nivå og fylkesnivå. På skole- og kommunenivå er det derimot ofte store variasjoner i karakternivået, fordi variasjoner i enkeltelevers karakterer her kan gi store utslag. Karakterer på skolenivå bør derfor tolkes med varsomhet.

Karakteranalysen for 2014-15 bekrefter i stor grad funn som er gjort basert på tilsvarende datamateriale for tidligere år:

  • Gjennomsnittlig grunnskolepoeng går opp 0,4 poeng fra 2013-14 til 2014-15. Hovedsakelig på grunn av at valgfag for første gang telles med i beregningen av grunnskolepoeng fra og med 2014-15.
  • Jenter har i gjennomsnitt høyere karakterer enn gutter i de fleste fag. Dette gjelder også for de fleste av valgfagene. Forskjellen mellom jenter og gutter i antall grunnskolepoeng øker derfor siste år.
  • Elevene får generelt høyere karakterer til muntlig eksamen og standpunkt enn til skriftlig eksamen i samme fag. Det er størst sprik mellom standpunkt og eksamen for matematikk.
  • Resultatene fra skriftlig eksamen i matematikk varierer mye mellom de 13 største kommunene. Men de fleste største kommunene ligger på eller over det nasjonale snittet til eksamen i de største fagene.

Se utfyllende analyse av grunnskolekarakterene for 2014-15 (udir.no)

Foreløpige eksamenskarakterer for videregående opplæring, som i juni ble publisert på nasjonalt nivå og fylkesnivå på udir.no, er nå publisert på skolenivå i Skoleporten. Privatister er ikke inkludert i tallene som publiseres i Skoleporten. I tallene som ble publisert i juni på Udir.no var de med. Dette betyr at det kan være små endringer i karakterene for enkelte fag sammenlignet med tallene fra juni.