Veiledning Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel for skolebasert vurdering. Du som leder har ansvar for å legge til rette for prosessen. Vurderingsprosessen og det videre utviklingsarbeidet har som mål å føre til økt læringsutbytte og bedre læringsmiljø for skolens elever.

Ståstedsanalysen er et verktøy for kvalitetsvurdering. Den skal hjelpe deg som leder til å prioritere skolens utviklingsområder. Samtidig skal arbeidet med analysen føre til profesjonsutvikling for skolens personale. Dette krever at personalet er involvert i alle fasene i arbeidet.

Analysen sammenstiller data fra Skoleporten, blant annet resultater fra Elevundersøkelsen og karakterstatistikk, med de ansattes vurdering av skolens praksis. Målet er å skape en felles refleksjon over skolens praksis og prioritere hvilke områder skolen skal arbeide videre med. Dette forutsetter at personalet er involvert i analysearbeidet.